Spracúvaní osobných údajov - GDPR

16.07.2018 21:32

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

spoločnosťou Aqua Green s.r.o.

 

V zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR) (najmä čl. 13) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZOOÚ) (najmä § 19) dávame nasledovné informácie a poučenie.

 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:                                Aqua Green s.r.o.

Sídlo (korešpondenčná adresa):         Júliusa Lőrincza 2137/14, Dunajská Streda 929 01

IČO:                                                   48 281 701

Kontaktná údaje zástupcu:                 Henrich Széll

Telefón:                                              +421950440365

E-mail:                                               aquagreenbt@hotmail.com

 

Spracúvané údaje, účel a právny základ ich spracúvania:

Od našich klientov resp. obchodných partnerov zbierame nasledovné osobné údaje:

·         meno

·         adresa

·         telefónne číslo

·         emailová adresa

·         údaje o stroji, ktorý je predmetom klientom požadovaného úkonu

·         dátum zavolania

·         údaje o realizácii

·         v prípade písomnej korešpondencie resp., vystavenia faktúry aj ostatné uvedené údaje a fakturačné údaje

 

Osobné údaje sú spracúvané v rámci uchovávania písomnej korešpondencie a vedenia účtovníctva (údaje uvedené na prijatých a odoslaných písomnostiach a fakturačné údaje) a v excelovskej tabuľke, ktorá slúži na evidenciu objednávok a úkonov na účely organizovania činnosti spoločnosti a pre prípady prípadnej reklamácie.

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané v rámci vedenia účtovníctva sú poskytnuté tretej osobe – účtovnej kancelárii. Osobné údaje nie sú poskytované iným tretím stranám.

 

Právny základ spracúvania:

·         spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (registrácia korešpondencie, účtovníctvo);

·         spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (organizovanie činnosti, vybavovanie objednávok a reklamácií)

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané v rámci uchovávania písomnej korešpondencie a vedenia účtovníctva budú uchovávané po dobu predpísanú relevantnými právnymi predpismi, najmenej po dobu 5 rokov. Ostatné údaje budú uchovávané po dobu 2 roky.

 

Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z., má právo podať sťažnosť (návrh na začatie konania) podľa § 100 citovaného zákona. Údaje o dozornom orgáne:

Názov:                        Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:                       Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Webové sídlo:             https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Aqua Green s.r.o. podlieha nasledovným právam dotknutých osôb podľa a v medziach platnej legislatívy:

·         právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby (čl. 15 GDPR, § 21 ZOOÚ)

·         právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR, § 22 ZOOÚ)

·         právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR, § 23 ZOOÚ)

·         právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR, § 24 ZOOÚ)

·         právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR, § 27 ZOOÚ)

·         právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR, § 26 ZOOÚ)

Podnety v súvislosti s uvedenými právami prosíme smerovať buď poštou alebo emailom (v každom prípade v písomnej forme) na hore uvedené adresy. Podnety posielané na iné adresy alebo komunikované iným spôsobom budú ignorované.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v rozsahu údajov spracúvaných na účely uchovávanie písomnej korešpondencie a vedenie účtovníctva (údaje uvedené na prijatých a odoslaných dokumentoch a fakturačné údaje). Ďalej je poskytnutie zmluvnou požiadavkou resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a to v rozsahu, v ktorom je potrebné k tomu, aby mohla spoločnosť Aqua Green s.r.o. dodávať tovar a poskytovať svoje služby v súlade s platnými právnymi predpismi. Neposkytnutie údajov podľa hore uvedených má za následok neuzavretie zmluvy a nedodanie tovaru či služby.

 

Späť